ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: 7019126946 ಆಲಿಸಿ: ಆದಿಕವಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ- ಕಿರಿಯರ ಕಥನ ಕವನ ಸುಯೋಗ- ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಲಿಕೆ- ಯೋಗರತ್ನ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಅವರಿಂದ | ಶ್ರೀ ಚಕ್ರಾರ್ಚನ ಚಂದ್ರಿಕಾ- ಶ್ರೀ ಚಿದಾನಂದನಾಥರ 'ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಸಪರ್ಯಾ' ಪದ್ಧತಿಯ ಕನ್ನಡ ಲಿಪ್ಯಂತರ- ಪ್ರಕಾಶಕರು: ಅದಿತ್ರಿ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು. ಪ್ರತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ- 99809 49005 | ಉಪಯುಕ್ತ ಪಾಡ್‌ಕಾಸ್ಟ್‌ ಪುಟಾಣಿ ಕತೆಗಳು | ಉಪಯುಕ್ತ ನ್ಯೂಸ್‌: ಈ ವರೆಗಿನ ಸುದ್ದಿ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು

Adಮರ್ಯಾದಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಕಥೆಯನ್ನು ಸಾರುವ ಮನುಕುಲದ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ರಾಮಾಯಣದ ಕರ್ತೃ ಆದಿಕವಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿಯ ಕುರಿತ ಕಥನ ಕವನ. ರಚನೆ: ವಿ.ಬಿ.ಕುಳಮರ್ವ.  ರಾಗ, ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಗಾಯನ: ಕಲಾಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ್. ಮಂಡ್ಯ


ಪ್ರಾಚೇತಸನೊಬ್ಬ ವಾಲ್ಮೀಕಿಯಾಗಿಹ    ‌                   
ಕಥೆಯನು ಹೇಳುವೆ ಕೇಳಣ್ಣ||

ಒಂದಾನೊಂದಡವಿಯ ಮಧ್ಯದಿ
ಇದ್ದನು ಬೇಡನು ಪ್ರಾಚೇತಸನು|

ಕ್ರೂರಿಯು ಆತನು ದುಷ್ಟನು ಆತನು   
ಕಡುಪಾತಕಿಯೆನ್ನಲು ಭಯವಿಲ್ಲ ||               ‌
                              
ಕಾಡಿನ  ಮಧ್ಯದಿ  ಹಾದಿಯ ನಡೆಯುತ                          
ಸಾಗುವ ಮನುಜರ ದೋಚುವನು ||                          

ಕೊಡದಿರೆ ಹಣವನು ಬಿಡದಿಹನವರನು                               
ತಲೆಯನು ಕಡಿಯುತ ಕೊಲ್ಲುವನು || 
                                 
ಇಂತಿರಲೊಮ್ಮೆ ಕಂತುಹರನಂತಿಹ                          
ಋಷಿಗಳು ಬಂದರು ಎದುರಾಗಿ||

ಖೂಳ ಪುಳಿಂದನು ತಡೆದನು ಮುನಿಗಳ                              
ಕರವಾಳವ ಕೀಳುತಲೊರೆಯಿಂದ ||                              

ಖಡ್ಗವ ಝಳಪಿಸಿ ಅಬ್ಬರದಿಂದಲಿ                                
ಮುಂದಡಿಯಿಟ್ಟನು ತಲೆಗಳ ಕಡಿಯಲಿಕೆ||                          

ಸಾಧು-ಸಜ್ಜನರು ನಡುಗುತ ಭಯದಲಿ                           
ಕರಗಳ ಮುಗಿಯುತ ಶುಭನುಡಿಯಾಡಿದರು||                      

ದುಷ್ಟಕಾರ್ಯವ ಬಿಡಬೇಕೆನ್ನುತ
ದೇವರ ತೆರದಲಿ ಹರಸಿದರು ||

ಋಷಿಗಳ ಮಾತು ಫಲಿಸಲೆ ಇಲ್ಲ
ಎಲ್ಲವು ನೀರಿನ ಮೇಲಣ ಹೋಮ ||                             

ಆದರು ಋಷಿಗಳು ಎಳ್ಳಷ್ಟಳುಕದೆ                                 
ದೋಚುವ ಕಾರಣ ಕೇಳಿದರು||

ಮಡದಿಯ ಮಕ್ಕಳ ಉದರವ ಹೊರೆಯಲು 
ಪಥಿಕರನೆಲ್ಲರ ದೋಚುವೆನು ||

ಕೇಳೆಲೊ ಬೇಡನೆ ,ಪಾಪದ ಫಲದಲಿ
ಮಡದಿಯು ಮಕ್ಕಳು ಭಾಗಿಗಳೆ||

ಒಂದರೆ ಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಯೆ  ನಿಂತಿರಿ
ಬರುವೆನು ಕ್ಷಣದಲಿ ಕೇಳುತಲಿ || 

ಲಗುಬಗೆಯಿಂದಲಿ ಮನೆಯನು ಸೇರುತ 
ಕೇಳಿದ ನಿಜಪರಿವಾರದ ಜನರ||

ಕೇಳೆಲೊ ಮಡದಿಯೆ ಮುದ್ದಿನ ಮಕ್ಕಳೆ                               
ನಿಮ್ಮನು ಸಲಹಲು ದುಡಿಯುವೆನು ||                               

ಗುರುತರ ಹಿಂಸೆಯನೆಸಗಿಹೆ ನಾನು                                
ಪಾಪದಿ ನಿಮಗೂ ಪಾಲಿಹುದು ||  

ನಿನ್ನಯ ಪಾಪ ನಿನಗೇ ಇರಲಿ
ಪುಣ್ಯವು ಮಾತ್ರ ನಮಗಿರಲಿ||

ಮಡದಿಯ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತನು ಆಲಿಸಿ                              
ಹೃದಯದಿ ನೊಂದನು ಪ್ರಾಚೇತಸನು||                            

ದುಗುಡದಿ ಬಂದನು ಋಷಿಗಳ ಬಳಿಗೆ                                  
ಕ್ಷಮೆಯನು ಯಾಚಿಸಿ ನಮಿಸಿದನು ||
                                 
ಮುಂದಕೆ ಎಂದಿಗು ಎಸಗೆ‌ನು ಪಾಪವ                              
ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ ನಾನೆಸಗಿಹ ತಪ್ಪುಗಳ || 

ಏಳೆಲೊ ಮೇಲಕೆ ಪ್ರಾಚೇತಸನೆ
ಮಾಡಲು ಬೇಕು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವನು||                                

ಇಲ್ಲಿದೆ  ನೋಡು  ಮರಗಳು ಎರಡು                                   
ನಡುವಿಲಿ ನಿನಗೆ ಸ್ಥಳವಿಹುದು ||

ಆಮರಯೀಮರ ಮರಮರವೆನ್ನುತ                                    
ಜಪವನು ಮಾಡಲು ತೊಡಗೆಂದು||                               

ಋಷಿಗಳ ಮಾತಿಗೆ ನಮಿಸುತಲವನು                                  
ಕುಳಿತನು ಮರಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ||

ಮರಮರವೆನ್ನುತ ಜಪಿಸಲು ತೊಡಗಲು                           
ಫಲಿಸಿತು ರಾಮನ ಮಂತ್ರದ ಸಿದ್ಧಿ ||                                 

ಮೈಯನು ಮರೆತನು ಲೋಕವನರಿಯನು                             
ಕಡುತಪದಲಿ ಬಲು  ಏಕಾಗ್ರತೆಯು||                               

ಕಾಲವು ಸರಿಯಲು ಮೆಲ್ಲನೆ ಹುತ್ತವು                                
ಮುಸುಕಿತು ಜಪಿಸುವ ದೇಹವನು ||              ‌                   

ದಿನಗಳು ಉರುಳಲು ವರುಷವು ಕಳೆಯಲು                            
ಬಂದರು ಋಷಿಗಳು ಹುತ್ತದ ಬಳಿಗೆ ||                                

ರಾಮ ಮಂತ್ರವನಾಲಿಸೆ ಹುಡುಕಲು                                     
ಕಂಡರು ಬೆಳೆದಿಹ ಹುತ್ತವನು ||

ಪೂರ್ವವ ನೆನೆಯುತ ಹುತ್ತವ ತದುಕಲು                             
ಗೋಚರವಾಯಿತು ಭಾನುಪ್ರಕಾಶ ||        ‌  ‌   ‌                 

ವಲ್ಮೀಕದ ಗರ್ಭದಿ ಜನಿಸಿದನಿವನು                                    
'ವಾಲ್ಮೀಕಿ'ನಾಮದಿ ವಿಶ್ವವ ಬೆಳಗುವನು ||                            

ಬರೆಯುತ ರಾಮಾಯಣವನು ಮುನಿಯು     ‌                       
'ಆದಿಕವಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ'  ಎನಿಸುವನು `| ‌                            

ಇಂದಿದೊ ಬಂದಿದೆ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರ                              
ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಷಿಗೆ  ನಮಿಸೋಣ ||    

ರಚನೆ:-                        
ವಿ.ಬಿ.ಕುಳಮರ್ವ, ಕುಂಬ್ಳೆ ✍
                       
(ಆದಿಕವಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಜನ್ಮದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಇದೊಂದು ಕಿರಿಯರ ಕಥನಕವನ)

Post a Comment

ನವೀನ ಹಳೆಯದು