ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: 7019126946 ಆಲಿಸಿ: ಶ್ರೀ ಗಾಯತ್ರೀ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್- ಭಾಗ 11 (ಫಲಶ್ರುತಿ) ಸುಯೋಗ- ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಲಿಕೆ- ಯೋಗರತ್ನ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಅವರಿಂದ | ಶ್ರೀ ಚಕ್ರಾರ್ಚನ ಚಂದ್ರಿಕಾ- ಶ್ರೀ ಚಿದಾನಂದನಾಥರ 'ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಸಪರ್ಯಾ' ಪದ್ಧತಿಯ ಕನ್ನಡ ಲಿಪ್ಯಂತರ- ಪ್ರಕಾಶಕರು: ಅದಿತ್ರಿ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು. ಪ್ರತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ- 99809 49005 | ಉಪಯುಕ್ತ ಪಾಡ್‌ಕಾಸ್ಟ್‌ ಪುಟಾಣಿ ಕತೆಗಳು | ಉಪಯುಕ್ತ ನ್ಯೂಸ್‌: ಈ ವರೆಗಿನ ಸುದ್ದಿ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು

Adಆಲಿಸಿ: ಶ್ರೀ ಗಾಯತ್ರೀ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್- ಭಾಗ 11 ಆಯುಷ್ಯಂ ವರ್ಧತೇ ನಿತ್ಯಂ ಲಿಖಿತಂ ಯತ್ರ ತಿಷ್ಠತಿ |
ನ ಚೋರಾಗ್ನಿ ಭಯಂ ತಸ್ಯ ನ ಚ ಭೂತಭಯಂ ಕ್ವಚಿತ್ || 163 ||

ಕಿಂ ಪುನಶ್ಶ್ರವಣೋಕ್ತೇನ ತಥಾಪಿ ಚ ವದಾಮ್ಯಹಮ್ |
ಸಕೃಚ್ಛ್ರವಣ ಮಾತ್ರೇಣ ಕೋಟಿಜನ್ಮಾಘನಾಶನಮ್ || 164 ||

ಮಹಾಪಾತಕ ಕೋಟೀನಾಂ ಭಂಜನಂ ಸ್ಮೃತಿಮಾತ್ರತಃ |
ಅಪವಾದಕದೌರ್ಭಾಗ್ಯಶಮನಂ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿದಮ್ || 165 ||

ವಿಷರೋಗಾದಿದಾರಿದ್ರ್ಯ ಮೃತ್ಯುಸಂಹಾರಕಾರಣಮ್ |
ಸಪ್ತಕೋಟಿಮಹಾಮಂತ್ರ ಪಾರಾಯಣ ಫಲಪ್ರದಮ್ || 166 ||

ಶತರುದ್ರೀಯ ಕೋಟೀನಾಂ ಜಪಯಜ್ಞ ಫಲಪ್ರದಮ್
ಚತುಸ್ಸಮುದ್ರಪರ್ಯಂತಂ ಭೂದಾನಂ ತತ್ಫಲಂ ಶಿವೇ ||167 ||

ಸಹಸ್ರಕೋಟಿಗೋದಾನ ಫಲದಂ ಸ್ಮೃತಿಮಾತ್ರತಃ |
ಕೋಟ್ಯಶ್ವಮೇಧ ಫಲದಂ ಜರಾಮೃತ್ಯುನಿವಾರಣಮ್ || 168 ||

ಕನ್ಯಾಕೋಟಿ ಪ್ರದಾನೇನ ಯತ್ಫಲಂ ಲಭತೇ ನರಃ |
ತತ್ಫಲಂ ಲಭತೇಸಮ್ಯಕ್ ನಾಮ್ನಾಂ ದಶಶತೀಜಪಾತ್ || 169 ||

ಯಃ ಶೃಣೋತಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಂ ಶ್ರಾವಯೇದ್ವಾಸಮಾಹಿತಃ |
ಸೋಪಿಮುಕ್ತಿಮವಾಪ್ನೋತಿ ಯತ್ರ ಗತ್ವಾ ನ ಶೋಚತಿ || 170 ||

ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾದಿ ಪಾಪಾನಾಂ ನಾಶಸ್ಯ ಶ್ರವಣೇನ ಚ |
ಕಿಂ ಪುನಃ ಪಠನಾದಸ್ಯ ಮುಕ್ತಿಸ್ಯಾದನಪಾಯಿನೀ || 171 ||

ಇದಂ ರಹಸ್ಯಂ ಪರಮಂ ಪುರಾಣಂ ಸ್ವಸ್ತ್ಯಯನಂ ಮಹತ್ |
ಯಃ ಸಕೃದ್ವಾಪಠೇತ್ಸ್ತೋತ್ರಂ ಶೃಣುಯಾದ್ವಾ ಸಮಾಹಿತಃ || 172 ||

ಲಭತೇ ಚ ತತಃ ಕಾಮಾನಂತೇ ಚ ಬ್ರಹ್ಮಪದಂ ವ್ರಜೇತ್ |
ಸ ಚ ಶತ್ರ್ರೂರ್ಜಯೇತ್ಸದ್ಯೋ ಮಾತಂಗಾನಿವಕೇಸರೀ || 173 ||

ಸ್ವಸ್ತಿಶ್ರೀರುದ್ರಯಾಮಲೇ ಶಿವಪಾರ್ವತಿಸಂವಾದೇ ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರೋಕ್ತಂ ಶ್ರೀಗಾಯತ್ರೀಮಂತ್ರವರ್ಣಾತ್ಮಕಂ 
ದಿವ್ಯಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್

Post a Comment

ನವೀನ ಹಳೆಯದು