ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: 7019126946 ಆಲಿಸಿ: ಶ್ರೀ ಗಾಯತ್ರೀ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್- ಭಾಗ-4 ಸುಯೋಗ- ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಲಿಕೆ- ಯೋಗರತ್ನ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಅವರಿಂದ | ಶ್ರೀ ಚಕ್ರಾರ್ಚನ ಚಂದ್ರಿಕಾ- ಶ್ರೀ ಚಿದಾನಂದನಾಥರ 'ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಸಪರ್ಯಾ' ಪದ್ಧತಿಯ ಕನ್ನಡ ಲಿಪ್ಯಂತರ- ಪ್ರಕಾಶಕರು: ಅದಿತ್ರಿ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು. ಪ್ರತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ- 99809 49005 | ಉಪಯುಕ್ತ ಪಾಡ್‌ಕಾಸ್ಟ್‌ ಪುಟಾಣಿ ಕತೆಗಳು | ಉಪಯುಕ್ತ ನ್ಯೂಸ್‌: ಈ ವರೆಗಿನ ಸುದ್ದಿ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು

Ad ಆಲಿಸಿ: ಶ್ರೀ ಗಾಯತ್ರೀ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್- ಭಾಗ-4
ವೈದ್ಯಾ ವೈದ್ಯಚಿಕಿತ್ಸಾ ಚ ವಷಟ್ಕಾರೀ ವಸುಂಧರಾ |
ವಸುಮಾತಾ ವಸುತ್ರಾತಾ ವಸುಜನ್ಮ ವಿಮೋಚನೀ || 37 ||

ವಸುಪ್ರದಾ ವಾಸುದೇವೀ ವಾಸುದೇವಮನೋಹರೀ |
ವಾಸವಾರ್ಚಿತಪಾದಶ್ರೀ: ವಾಸವಾರಿವಿನಾಶಿನೀ || 38 ||

ವಾಗೀಶೀ ವಾಙ್ಮನಸ್ಥಾಯೀ ವಶಿನೀ ವನವಾಸಭೂ: |
ವಾಮದೇವೀ ವರಾರೋಹಾ ವಾದ್ಯಘೋಷಣತತ್ಪರಾ || 39 ||

ವಾಚಸ್ಪತಿಸಮಾರಾಧ್ಯಾ ವೇದಮಾತಾ ವಿನೋದಿನೀ |
ರೇಕಾರರೂಪಾ ರೇವಾಚ ರೇವಾತೀರನಿವಾಸಿನೀ || 40 ||

ರಾಜೀವಲೋಚನಾ ರಾಮಾ ರಾಗಿಣೀ ರತಿವಂದಿತಾ |
ರಮಣೀ ರಾಮಜಪ್ತಾಚ ರಾಜ್ಯಪಾ ರಜತಾದ್ರಿಗಾ || 41 ||

ರಾಕಿಣೀ ರೇವತೀ ರಕ್ಷಾ ರುದ್ರಜನ್ಮಾ ರಜಸ್ವಲಾ |
ರೇಣುಕಾ ರಮಣೀ ರಮ್ಯಾ ರತಿವೃದ್ಧಾ ರತಾ ರತಿ: || 42 ||

ರಾವಣಾನಂದಸಂಧಾಯೀ ರಾಜಶ್ರೀ: ರಾಜಶೇಖರೀ | 
ರಣಮಧ್ಯಾ ರಥಾರೂಢಾ ರವಿಕೋಟಿಸಮಪ್ರಭಾ || 43 ||

ರವಿಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ರಜನೀ ರವಿಲೋಚನಾ |
ರಥಾಂಗಪಾಣಿ ರಕ್ಷೋಘ್ನೀ ರಾಗಿಣೀ ರಾವಣಾರ್ಚಿತಾ || 44 ||

ರಂಭಾದಿಕನ್ಯಕಾರಾಧ್ಯಾ ರಾಜ್ಯದಾ ರಾಜ್ಯವರ್ಧಿನೀ |
ರಜತಾದ್ರೀಶ ಶಕ್ತಿಸ್ಥಾ ರಮ್ಯಾ ರಾಜೀವಲೋಚನಾ || 45 ||

ರಮ್ಯವಾಣೀ ರಮಾರಾಧ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಧಾತ್ರೀ ರತೋತ್ಸವಾ |
ರತೋವತೀ ರತೋತ್ಸಾಹಾ ರಾಜಹೃದ್ರೋಗಹಾರಿಣೀ || 46 ||

ರಂಗಪ್ರವೃದ್ಧಮಧುರಾ ರಂಗಮಂಡಪಮಧ್ಯಗಾ |
ರಂಜಿತಾ ರಾಜಜನನೀ ರಮ್ಯಾ ರಾಕೇಂದುಮಧ್ಯಗಾ || 47 ||

ರಾವಿಣೀ ರಾಗಿಣೀ ರಂಜ್ಯಾ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಾರ್ಚಿತಾ |
ರಾಜನ್ವತೀ ರಾಜನೀತೀ ರಜತಾಚಲವಾಸಿನೀ || 48 ||

ರಾಘವಾರ್ಚಿತಪಾದಶ್ರೀ ರಾಘವಾ ರಾಘವಪ್ರಿಯಾ |
ರತ್ನನೂಪುರಮಧ್ಯಾಢ್ಯಾ ರತ್ನದ್ವೀಪನಿವಾಸಿನೀ || 49 ||

ರತ್ನಪ್ರಾಕಾರಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ರತ್ನಮಂಡಪಮಧ್ಯಗಾ |
ರತ್ನಾಭಿಷೇಕಸಂತುಷ್ಟಾ ರತ್ನಾಂಗೀ ರತ್ನದಾಯಿನೀ || 50 ||

ಣಿಕಾರರೂಪಿಣೀ ನಿತ್ಯಾ ನಿತ್ಯತೃಪ್ತಾ ನಿರಂಜನಾ |
ನಿದ್ರಾತ್ಯಯ ವಿಶೇಷಜ್ಞಾ ನೀಲಜೀಮೂತಸನ್ನಿಭಾ || 51 ||

ನೀವಾರಶೂಕವತ್ತನ್ವೀ ನಿತ್ಯಕಲ್ಯಾಣರೂಪಿಣೀ |
ನಿತ್ಯೋತ್ಸವಾ ನಿತ್ಯಪೂಜ್ಯಾ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ || 52 ||

ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಾ ನಿರ್ಗುಣಸ್ಥಾ ನಿಶ್ಚಿಂತಾ ನಿರುಪದ್ರವಾ |
ನಿಸ್ಸಂಶಯಾ ನಿರೀಹಾ ಚ ನಿರ್ಲೋಭಾ ನೀಲಮೂರ್ಧಜಾ || 53 ||

ನಿಖಿಲಾಗಮ ಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ನಿಖಿಲಾಗಮಸಂಸ್ಥಿತಾ |
ನಿತ್ಯೋಪಾಧಿವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾ ನಿತ್ಯಕರ್ಮಫಲಪ್ರದಾ || 54 ||

Post a Comment

ನವೀನ ಹಳೆಯದು