ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: 7019126946 ಆಲಿಸಿ: ಶ್ರೀ ಗಾಯತ್ರೀ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್- ಭಾಗ 3 ಸುಯೋಗ- ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಲಿಕೆ- ಯೋಗರತ್ನ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಅವರಿಂದ | ಶ್ರೀ ಚಕ್ರಾರ್ಚನ ಚಂದ್ರಿಕಾ- ಶ್ರೀ ಚಿದಾನಂದನಾಥರ 'ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಸಪರ್ಯಾ' ಪದ್ಧತಿಯ ಕನ್ನಡ ಲಿಪ್ಯಂತರ- ಪ್ರಕಾಶಕರು: ಅದಿತ್ರಿ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು. ಪ್ರತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ- 99809 49005 | ಉಪಯುಕ್ತ ಪಾಡ್‌ಕಾಸ್ಟ್‌ ಪುಟಾಣಿ ಕತೆಗಳು | ಉಪಯುಕ್ತ ನ್ಯೂಸ್‌: ಈ ವರೆಗಿನ ಸುದ್ದಿ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು

Adಶ್ರೀ ಗಾಯತ್ರೀ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್

 


ವೈಷ್ಣವೀ ವಿಷ್ಣುಭಗಿನೀ ವಿಷ್ಣುಮಾಯಾ ವಿಲಾಸಿನೀ |

ವಿಕಾರರಹಿತಾ ವಿಶ್ವ ವಿಜ್ಞಾನಘನರೂಪಿಣೀ || 19 ||


ವಿಬುಧಾ ವಿಷ್ಣು ಸಂಕಲ್ಪಾ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಪ್ರಸಾದಿನೀ |

ವಿಷ್ಣುಚೈತನ್ಯನಿಲಯಾ ವಿಷ್ಣುಸ್ಥಾವಿಶ್ವಸಾಕ್ಷಿಣೀ || 20 ||


ವಿವೇಕಿನೀ ವಿಯದ್ರೂಪಾ ವಿಜಯಾ ವಿಶ್ವಮೋಹಿನೀ |

ವಿದ್ಯಾಧರೀ ವಿಧಾನಜ್ಞಾ ವೇದತತ್ವಾರ್ಥರೂಪಿಣೀ || 21 ||


ವಿರೂಪಾಕ್ಷೀ ವಿರಾಡ್ರೂಪಾ ವಿಕ್ರಮಾ ವಿಶ್ವಮಂಗಲಾ |

ವಿಶ್ವಂಭರಸಮಾರಾಧ್ಯಾ ವಿಶ್ವಭ್ರಮಣಕಾರಿಣೀ || 22 ||


ವಿನಾಯಕೀ ವಿನೋದಸ್ಥಾ ವೀರಗೋಷ್ಠೀ ವಿವರ್ಧಿನೀ |

ವಿವಾಹರಹಿತಾ ವಿಂಧ್ಯಾ ವಿಂಧ್ಯಾಚಲನಿವಾಸಿನೀ || 23 ||


ವಿದ್ಯಾವಿದ್ಯಾಕರೀ ವಿದ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾವಿದ್ಯಾಪ್ರಬೋಧಿನೀ |

ವಿಮಲಾ ವಿಭವಾ ವೇದ್ಯಾ ವಿಶ್ವಸ್ಥಾ ವಿವಿಧೋಜ್ವಲಾ || 24 ||


ವೀರಮಧ್ಯಾ ವರಾರೋಹಾ ವಿತಂತ್ರಾ ವಿಶ್ವನಾಯಿಕಾ |

ವೀರಹತ್ಯಾ ಪ್ರಶಮನೀ ವಿನಮ್ರಜನಪಾಲಿನೀ || 25 || 


ವೀರಧೀರ್ವಿವಿಧಾಕಾರಾ ವಿರೋಧಿಜನನಾಶಿನೀ |

ತುಕಾರರೂಪಾ ತುರ್ಯಶ್ರೀ: ತುಲಸೀವನವಾಸಿನೀ || 26 ||


ತುರಂಗೀ ತುರಗಾರೂಢಾ ತುಲಾದಾನ ಫಲಪ್ರದಾ |

ತುಲಾಮಾಘಸ್ನಾನತುಷ್ಟಾ ತುಷ್ಟಿಪುಷ್ಟಿಪ್ರದಾಯಿನೀ || 27 ||


ತುರಂಗಮಪ್ರಸಂತುಷ್ಟಾ ತುಲಿತಾ ತುಲಮಧ್ಯಗಾ |

ತುಂಗೋತ್ತುಂಗಾ ತುಂಗಕುಚಾ ತುಹಿನಾಚಲಸಂಸ್ಥಿತಾ || 28 ||


ತುಂಬುರಾದಿಸ್ತುತಿಪ್ರೀತಾ ತುಷಾರಶಿಖರೇಶ್ವರೀ |

ತುಷ್ಟಾ ಚ ತುಷ್ಟಿಜನನೀ ತುಷ್ಟಲೋಕನಿವಾಸಿನೀ || 29 ||


ತುಲಾಧಾರಾ ತುಲಾಮಧ್ಯಾ ತುಲಸ್ಥಾ ತುರ್ಯರೂಪಿಣೀ |

ತುರೀಯ ಗುಣಗಂಭೀರಾ ತೂರ್ಯನಾದಸ್ವರೂಪಿಣೀ || 30 ||


ತೂರ್ಯವಿದ್ಯಾ ಲಾಸ್ಯತುಷ್ಟಾ ತೂರ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥವಾದಿನೀ |

ತುರೀಯಶಾಸ್ತ್ರತತ್ತ್ವಜ್ಞಾ ತೂರ್ಯವಾದ್ಯ ವಿನೋದಿನೀ || 31 ||


ತೂರ್ಯನಾದಾಂತನಿಲಯಾ ತುರ್ಯಾನಂದ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ |

ತುರೀಯಭಕ್ತಿಜನನೀ ತುರ್ಯಮಾರ್ಗಪ್ರದರ್ಶಿನೀ || 32 ||


ವಕಾರರೂಪಾ ವಾಗೀಶೀ ವರೇಣ್ಯಾ ವರಸಂವಿಧಾ |

ವರಾ ವರಿಷ್ಠಾ ವೈದೇಹೀ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶಿನೀ || 33 ||


ವಿಕಲ್ಪಶಮನೀವಾಣೀ ವಾಂಚಿತಾರ್ಥಫಲಪ್ರದಾ |

ವಯಸ್ಥಾ ಚ ವಯೋಮಧ್ಯಾ ವಯೋವಸ್ಥಾ ವಿವರ್ಜಿತಾ || 34 ||


ವಂದಿನೀ ವಾದಿನೀ ವರ್ಯಾ ವಾಙ್ಮಯೀ ವೀರವಂದಿತಾ |

ವಾನಪ್ರಸ್ಥಾಶ್ರಮಸ್ಥಾ ಚ ವನದುರ್ಗಾ ವನಾಲಯಾ || 35 ||


ವನಜಾಕ್ಷೀ ವನಚರೀ ವನಿತಾ ವಿಶ್ವಮೋಹಿನೀ |

ವಸಿಷ್ಠವಾಮದೇವಾದಿವಂದ್ಯಾ ವಂದ್ಯಸ್ವರೂಪಿಣೀ || 36 ||

Post a Comment

ನವೀನ ಹಳೆಯದು