ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: 7019126946 ಆಲಿಸಿ: ಶ್ರೀ ಗಾಯತ್ರೀ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್- ಭಾಗ 6 ಸುಯೋಗ- ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಲಿಕೆ- ಯೋಗರತ್ನ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಅವರಿಂದ | ಶ್ರೀ ಚಕ್ರಾರ್ಚನ ಚಂದ್ರಿಕಾ- ಶ್ರೀ ಚಿದಾನಂದನಾಥರ 'ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಸಪರ್ಯಾ' ಪದ್ಧತಿಯ ಕನ್ನಡ ಲಿಪ್ಯಂತರ- ಪ್ರಕಾಶಕರು: ಅದಿತ್ರಿ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು. ಪ್ರತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ- 99809 49005 | ಉಪಯುಕ್ತ ಪಾಡ್‌ಕಾಸ್ಟ್‌ ಪುಟಾಣಿ ಕತೆಗಳು | ಉಪಯುಕ್ತ ನ್ಯೂಸ್‌: ಈ ವರೆಗಿನ ಸುದ್ದಿ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು

Ad


 

ಆಲಿಸಿ: ಶ್ರೀ ಗಾಯತ್ರೀ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್- ಭಾಗ 6ಗೋಪಾಲಚೇಷ್ಟಾ ಸಂತುಷ್ಟಾ ಗೋವರ್ಧನವಿವರ್ಧಿನೀ |
ಗೋವಿಂದರೂಪಿಣೀ ಗೋಪ್ತ್ರೀ ಗೋಕುಲಾನಾಂ ವಿವರ್ಧಿನೀ || 73 ||

ಗೀತಾ ಗೀತಪ್ರಿಯಾ ಗೇಯಾ ಗೋದಾ ಗೋರೂಪಧಾರಿಣೀ |
ಗೋಪ್ತ್ರೀ ಗೋಹತ್ಯಶಮನೀ ಗುಣಿನೀ ಗುಣವಿಗ್ರಹಾ || 74 ||

ಗೋವಿಂದಜನನೀ ಗೋಷ್ಠಾ ಗೋಪ್ರದಾ ಗೋಕುಲೋತ್ಸವಾ |
ಗೋಚರೀ ಗೌತಮೀ ಗಂಗಾ ಗೋಮುಖೀ ಗುರುವಾಸಿನೀ || 75 ||

ಗೋಪಾಲೀ ಗೋಮಯೀ ಗುಂಫಾ ಗೋಷ್ಠೀ ಗೋಪುರವಾಸಿನೀ |
ಗರುಡಾ ಗಮನಶ್ರೇಷ್ಠಾ ಗಾರುಡಾ ಗರುಡಧ್ವಜಾ || 76 ||

ಗಂಭೀರಾ ಗಂಡಕೀ ಗಂಗಾ ಗರುಡಧ್ವಜವಲ್ಲಭಾ |
ಗಗನಸ್ಥಾ ಗಯಾವಾಸಾ ಗುಣವೃತ್ತಿರ್ಗುಣೋದ್ಭವಾ || 77 ||

ದೇಕಾರರೂಪಾ ದೇವೇಶೀ ದೃಗ್ರೂಪಾ ದೇವತಾರ್ಚಿತಾ |
ದೇವರಾಜೇಶ್ವರಾರ್ಧಾಂಗೀ ದೀನ ದೈನ್ಯವಿಮೋಚನೀ || 78 ||

ದೇಶಕಾಲಪರಿಜ್ಞಾನಾ ದೇಶೋಪದ್ರವನಾಶಿನೀ |
ದೇವಮಾತಾ ದೇವಮೋಹಾ ದೇವದಾನವಮೋಹಿನೀ || 79 ||

ದೇವೇಂದ್ರಾರ್ಚಿತಪಾದಶ್ರೀ: ದೇವದೇವಪ್ರಸಾದಿನೀ |
ದೇಶಾಂತರೀ ದೇಶರೂಪಾ ದೇವಾಲಯನಿವಾಸಿನೀ || 80 ||

ದೇಶಭ್ರಮಣಸಂತುಷ್ಟಾ ದೇಶಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಪ್ರದಾಯಿನೀ |
ದೇವಯಾನಾ ದೇವತಾ ಚ ದೇವಸೈನ್ಯಪ್ರಪಾಲಿನೀ || 81 ||

ವಕಾರರೂಪಾ ವಾಗ್ದೇವೀ ವೇದಮಾನಸಗೋಚರಾ |
ವೈಕುಂಠದೇಶಿಕಾ ವೇದ್ಯಾ ವಾಯುರೂಪಾ ವರಪ್ರದಾ || 82 ||

ವಕ್ರತುಂಡಾರ್ಚಿತಪದಾ ವಕ್ರತುಂಡ ಪ್ರಸಾದಿನೀ |
ವೈಚಿತ್ರ್ಯರೂಪಾ ವಸುಧಾ ವಸುಸ್ಥಾನಾ ವಸುಪ್ರಿಯಾ || 83 ||

ವಷಟ್ಕಾರಸ್ವರೂಪಾ ಚ ವರಾರೋಹಾ ವರಾಸನಾ |
ವೈದೇಹೀಜನನೀ ವೈದ್ಯಾ ವೈದೇಹೀಶೋಕನಾಶಿನೀ || 84 ||

ವೇದಮಾತಾ ವೇದಕನ್ಯಾ ವೇದರೂಪಾ ವಿನೋದಿನೀ |
ವೇದಾಂತವಾದಿನೀಚೈವ ವೇದಾಂತನಿಲಯಪ್ರಿಯಾ || 85 ||

ವೇದಶ್ರವಾ ವೇದಘೋಷಾ ವೇದಗೀತ ವಿನೋದಿನೀ |
ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥತತ್ವಜ್ಞಾ ವೇದಮಾರ್ಗಪ್ರದರ್ಶಿನೀ || 86 ||

ವೈದಿಕಕರ್ಮಫಲದಾ ವೇದಸಾಗರಬಾಡಬಾ | 
ವೇದವಂದ್ಯಾ ವೇದಗುಹ್ಯಾ ವೇದಾಶ್ವರಥವಾಹಿನೀ || 87 ||

ವೇದಚಕ್ರಾ ವೇದವಂದ್ಯಾ ವೇದಾಂಗೀ ವೇದವಿತ್ಕವಿ: |
ಸಕಾರರೂಪಾ ಸಾಮಂತಾ ಸಾಮಗಾನವಿಚಕ್ಷಣಾ || 88 ||

ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞೀ ಸಾಮರೂಪಾ ಚ ಸದಾನಂದ ಪ್ರದಾಯಿನೀ |
ಸರ್ವದೃಕ್ಸನ್ನಿವಿಷ್ಟಾ ಚ ಸರ್ವಸಂಪ್ರೇಷಿಣೀ ಸಹಾ || 89 ||

ಸವ್ಯಾಪಸವ್ಯದಾ ಸವ್ಯಾಸಘ್ರೀಚೀ ಚ ಸಹಾಯಿನೀ |
ಸಕಲಾ ಸಾಗರಾ ಸಾರಾ ಸಾರ್ವಭೌಮಸ್ವರೂಪಿಣೀ || 90 ||

Post a Comment

ನವೀನ ಹಳೆಯದು