ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: 7019126946 ಆಲಿಸಿ: ಶ್ರೀ ಗಾಯತ್ರೀ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್- ಭಾಗ 1 ಸುಯೋಗ- ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಲಿಕೆ- ಯೋಗರತ್ನ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಅವರಿಂದ | ಶ್ರೀ ಚಕ್ರಾರ್ಚನ ಚಂದ್ರಿಕಾ- ಶ್ರೀ ಚಿದಾನಂದನಾಥರ 'ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಸಪರ್ಯಾ' ಪದ್ಧತಿಯ ಕನ್ನಡ ಲಿಪ್ಯಂತರ- ಪ್ರಕಾಶಕರು: ಅದಿತ್ರಿ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು. ಪ್ರತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ- 99809 49005 | ಉಪಯುಕ್ತ ಪಾಡ್‌ಕಾಸ್ಟ್‌ ಪುಟಾಣಿ ಕತೆಗಳು | ಉಪಯುಕ್ತ ನ್ಯೂಸ್‌: ಈ ವರೆಗಿನ ಸುದ್ದಿ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು

Ad ಶ್ರೀಗಾಯತ್ರೀ ಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ 


ಕೈಲಾಸೇ ಸುಖಮಾಸೀನಂ ತುಷರಕರ ಶೇಖರಮ್ |

ಬದ್ಧಾಂಜಲಿ: ನಮಸ್ಕೃತ್ವಾ„ಭ್ಯಚ್ರ್ಯ ಪೃಚ್ಛತಿ ಪಾರ್ವತೀ || 1 ||


ಪಾರ್ವತ್ಯುವಾಚ 

ಕಿಂ ವಿನ್ಯಸ್ತಂ ತ್ವಯಾದೇವ ಸ್ವಶರೀರೇ ನಿರಂತರಮ್ |

ಕಥಮೇತಾದೃಶೀಕಾಂತಿ: ಕಥಂ ತೇ„ಷ್ಟಾ ಸಮೃದ್ಧಯ: || 2 ||


ಸರ್ವತತ್ತ್ವಪ್ರಭುತ್ವಂ ಚ ಕಥಂಕಾರಮಥಾಶ್ರಯೇತ್ |

ಕೃಪಯಾ ಬ್ರೂಹಿ ದೇವೇಶ ಪ್ರಸನ್ನೋಸಿ ಯದಿ ಪ್ರಭೋ || 3 ||


ಭಗವನ್ ವಿವಿಧಾ ವಿದ್ಯಾ: ಶ್ರೋತುಮಿಚ್ಛಾಮಿ ಹೇ ಪ್ರಭೋ |

ಯದ್ಯಹಂ ಪ್ರೇಯಸಿರ್ಭಾರ್ಯಾ ಯದ್ಯಹಂ ಪ್ರಾಣವಲ್ಲಭಾ || 4 ||


ಇದಾನೀಂ ಶ್ರೋತುಮಿಚ್ಛಾಮಿ ಗಾಯತ್ರ್ಯಾ: ಮಹಿಮೋಜ್ವಲಮ್ |

ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಂ ದೇವೇಶ ಕೃಪಯಾ ವಕ್ತುಮರ್ಹಸಿ || 5 ||


ಇತಿ ಶೃತ್ವಾ ವಚೋ ದೇವ್ಯಾ: ಪ್ರಸನ್ನ: ಪ್ರಭುರೀಶ್ವರ: |

ಶ್ರೂಯತಾಮಿತಿ ಚಾಭಾಷ್ಯ ಜಗಾದ ಜಗದಂಬಿಕಾಮ್ || 6 ||


ಈಶ್ವರ ಉವಾಚ 

ಶ್ರುಣುದೇವಿ ರಹಸ್ಯಮೇಕಸ್ಯಾಪ್ಯಗ್ರೇಣ ವಾಚಯೇತ್ |

ಗೋಪಿತಂ ಸರ್ವತಂತ್ರೇಷು ಸಿದ್ಧಿದಂ ಸ್ತೋತ್ರಮುತ್ತಮಮ್ || 7 ||


ಸರ್ವಸೌಭಾಗ್ಯ ಜನಕಂ ಸರ್ವ ಸಂಪತ್ತಿದಾಯಕಮ್ |

ಸರ್ವವಶ್ಯಕರಂ ಲೋಕೇ ಸರ್ವಪ್ರತ್ಯೂಹನಾಶನಮ್ || 8 ||


ಸರ್ವವ್ಯಾಧಿ ಮುಖಸ್ತಂಭಿ ನಿಗ್ರಹಾನುಗ್ರಹಕ್ಷಮಮ್ |

ತ್ವತ್ಪ್ರೀತ್ಯಾ ಕಥಯಿಷ್ಯಾಮಿ ಸುಗೋಪ್ಯಮಪಿ ದುರ್ಲಭಮ್ || 9 ||


ಸರ್ವಪಾಪಕ್ಷಯಕರಂ ಸರ್ವಜ್ಞಾನಮಯಂ ಶಿವಮ್ |

ಪರಾಯಣೌನಾಂ ಪರಮಾ ಪರಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಿಣೀ || 10 ||


ಪರಾಚ ಪರಮೇಶಾನಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಿಕಾ ಮತಾ |

ಸಾ ದೇವೀ ಚ ವರಾರೋಹೇ ಚೇತಸಾ ಚಿಂತಯಾಮ್ಯಹಮ್ || 11 ||


ಐಶ್ವರ್ಯ ಪದನಿಶ್ರೇಣಿರ್ವರದಾದಿ ಸ್ವರೂಪಿಣೀಮ್ |

ಗಾಯತ್ರ್ಯಾ ದಿವ್ಯಸಾಹಸ್ರಂ ಸ್ವಪ್ನೇಚಾಪ್ತಂ ಮಮಪ್ರಿಯಮ್ || 12 ||


ಋಷಿರಸ್ಯ ಸಮಾಖ್ಯಾತೋ ಮಹಾದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ: |

ದೇವತಾ ವೇದಜನನೀ ಛಂದ: ಸಾಮಾದಿ ಕೀರ್ತಿತಮ್ || 13 ||


ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಮೋಕ್ಷಾರ್ಥೇ ವಿನಿಯೋಗ: ಉದಾಹೃತ: |

ಸರ್ವಭೂತಾಂತರೀಂ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಪದ್ಮಾಸನಗತಾಂ ಶುಚಿ: || 14 ||


ತತ: ಸಹಸ್ರನಾಮೇದಂ ಪಠಿತವ್ಯಂ ಮುಮುಕ್ಷುಭಿ: |

ಸರ್ವಕಾರ್ಯಕರಂ ಪುಣ್ಯ ಮಹಾಪಾತಕ ನಾಶನಮ್ || 15 ||


ಧ್ಯಾನಮ್ 

ರಕ್ತಶ್ವೇತ ಹಿರಣ್ಯ ನೀಲಧವಳೈ: ಯುಕ್ತಾಂ ತ್ರಿನೇತ್ರೋಜ್ವಲಾಮ್ |

ರಕ್ತಾರಕ್ತ ಸವಸ್ತುಜಂ ಮಣಿಗಣೈ: ಯುಕ್ತಾಂ ಕುಮಾರೀಮಿಮಾಮ್ || 16 ||


ಗಾಯತ್ರೀಂ ಕಮಲಾಸನಾಂ ಕರತಲವ್ಯಾನದ್ಧ ಕುಂಡಾಂಬುಜಾಮ್ |

ಪದ್ಮಾಕ್ಷೀಂ ಚ ವರಸ್ರಜಂ ಚ ದಧತೀಂ ಹಂಸಾಧಿರೂಢಾಂ ಭಜೇ || 17 ||

Post a Comment

ನವೀನ ಹಳೆಯದು