ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: 7019126946 ಆಲಿಸಿ: ಶ್ರೀ ಗಾಯತ್ರೀ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್- ಭಾಗ 9 ಸುಯೋಗ- ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಲಿಕೆ- ಯೋಗರತ್ನ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಅವರಿಂದ | ಶ್ರೀ ಚಕ್ರಾರ್ಚನ ಚಂದ್ರಿಕಾ- ಶ್ರೀ ಚಿದಾನಂದನಾಥರ 'ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಸಪರ್ಯಾ' ಪದ್ಧತಿಯ ಕನ್ನಡ ಲಿಪ್ಯಂತರ- ಪ್ರಕಾಶಕರು: ಅದಿತ್ರಿ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು. ಪ್ರತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ- 99809 49005 | ಉಪಯುಕ್ತ ಪಾಡ್‌ಕಾಸ್ಟ್‌ ಪುಟಾಣಿ ಕತೆಗಳು | ಉಪಯುಕ್ತ ನ್ಯೂಸ್‌: ಈ ವರೆಗಿನ ಸುದ್ದಿ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು

Ad


 

ಆಲಿಸಿ: ಶ್ರೀ ಗಾಯತ್ರೀ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್- ಭಾಗ 9
ನಕಾರರೂಪಾ ನಾದೇಶೀ ನಾಮಪಾರಾಯಣಪ್ರಿಯಾ |
ನವಸಿದ್ಧಿ ಸಮಾರಾಧ್ಯಾ ನಾರಾಯಣ ಮನೋಹರೀ || 127 ||

ನಾರಾಯಣೀ ನವಾಧಾರಾ ನವಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಚಿತಾಂಘ್ರಿಕಾ |
ನಗೇಂದ್ರತನಯಾರಾಧ್ಯಾ ನಾಮರೂಪವಿವರ್ಜಿತಾ || 128 ||

ನರಸಿಂಹಾರ್ಚಿತಪದಾ ನವಬಂಧವಿಮೋಚನೀ |
ನವಗ್ರಹಾರ್ಚಿತಪದಾ ನವಮೀಪೂಜನಪ್ರಿಯಾ || 129 ||

ನೈಮಿತ್ತಿಕಾರ್ಥಫಲದಾ ನಂದಿತಾರಿವಿನಾಶಿನೀ |
ನವಪೀಠಸ್ಥಿತಾ ನಾದಾ ನವರ್ಷಿಗಣಸೇವಿತಾ || 130 ||

ನವಸೂತ್ರವಿಧಾನಜ್ಞಾ ನೈಮಿಶಾರಣ್ಯವಾಸಿನೀ |
ನವಚಂದನದಿಗ್ಧಾಂಗೀ ನವಕುಂಕುಮಧಾರಿಣೀ || 131 ||

ನವವಸ್ತ್ರಪರೀಧಾನಾ ನವರತ್ನವಿಭೂಷಣಾ | 
ನವಭಸ್ಮವಿದಿಗ್ಧಾಂಗೀ ನವಚಂದ್ರಕಳಾಧರಾ || 132 ||

ಪ್ರಕಾರರೂಪಾ ಪ್ರಾಣೇಶೀ ಪ್ರಾಣಸಂರಕ್ಷಿಣೀ ಪರಾ |
ಪ್ರಾಣಸಂಜೀವಿನೀ ಪ್ರಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಾಣಪ್ರಬೋದಿನೀ || 133 ||

ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪ್ರಾಜ್ಞಾ ಪ್ರಭಾ ಪುಷ್ಪಾ ಪ್ರತೀಚೀ ಪ್ರಬುಧಪ್ರಿಯಾ |
ಪ್ರಾಚೀನಾ ಪ್ರಾಣಿಚಿತ್ತಸ್ಥಾ ಪ್ರಭಾ ಪ್ರಜ್ಞಾನರೂಪಿಣೀ || 134 ||

ಪ್ರಭಾತಕರ್ಮಸಂತುಷ್ಟಾ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಪರಾಯಣಾ |
ಪ್ರಾಯಜ್ಞಾ ಪ್ರಣವಾ ಪ್ರಾಣಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿ: ಪ್ರಕೃತಿ: ಪರಾ || 135 ||

ಪ್ರಬಂಧಾ ಪ್ರಥಮಾಚೈವ ಪ್ರಗಾ ಪ್ರಾರಬ್ಧನಾಶಿನೀ |
ಪ್ರಬೋಧನಿರತಾ ಪ್ರೇಕ್ಷ್ಯಾ ಪ್ರಬಂಧಾ ಪ್ರಾಣಸಾಕ್ಷಿಣೀ || 136 ||

ಪ್ರಯಾಗತೀರ್ಥನಿಲಯಾ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಪರಮೇಶ್ವರೀ |
ಪ್ರಣವಾದ್ಯಂತನಿಲಯಾ ಪ್ರಣವಾದಿಪ್ರ್ರಜೇಶ್ವರೀ || 137 ||

ಚೋಕಾರರೂಪಾ ಚೋರಘ್ನೀ ಚೋರಬಾಧಾವಿನಾಶಿನೀ |
ಚೈತನ್ಯಾ ಚೇತನಸ್ಥಾ ಚ ಚತುರಾ ಚ ಚಮತ್ಕೃತಿ: | 138 ||

ಚಕ್ರವರ್ತಿಕುಲಾಧಾರಾ ಚಕ್ರಿಣೀ ಚಕ್ರಧಾರಿಣೀ | 
ಚಿತ್ತಗೇಯಾ ಚಿದಾನಂದಾ ಚಿದ್ರೂಪಾ ಚಿದ್ವಿಲಾಸಿನೀ || 139 ||

ಚಿಂತಾ ಚಿತ್ತಪ್ರಶಮನೀ ಚಿಂತಿತಾರ್ಥ ಫಲಪ್ರದಾ |
ಚಾಂಪೇಯೀ ಚಂಪಕಪ್ರೀತಾ ಚಂಡೀ ಚಂಡಾಟ್ಟಹಾಸಿನೀ || 140 ||

ಚಂಡೇಶ್ವರೀ ಚಂಡಮಾತಾ ಚಂಡಮುಂಡವಿನಾಶಿನೀ |
ಚಕೋರಾಕ್ಷೀ ಚಿರಪ್ರೀತಾ ಚಿಕುರಾಚಿಕುರಾಲಕಾ || 141 ||

ಚೈತನ್ಯರೂಪಿಣೀ ಚೈತ್ರೀ ಚೇತನಾ ಚಿತ್ತಸಾಕ್ಷಿಣೀ |
ಚಿತ್ರ ಚಿತ್ರವಿಚಿತ್ರಾಂಗೀ ಚಿತ್ರಗುಪ್ತಪ್ರಸಾದಿನೀ || 142 ||

ಚಲನಾ ಚಕ್ರಸಂಸ್ಥಾ ಚ ಚಾಂಪೇಯೀ ಚಲಚಿತ್ರಿಣೀ |
ಚಂದ್ರಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಚಂದ್ರಕೋಟಿಸುಶೀತಲಾ || 143 ||

ಚಂದ್ರಾನುಜಸಮಾರಾಧ್ಯಾ ಚಂದ್ರಾ ಚಂಡಮಹೋದರೀ |
ಚರ್ಚಿತಾರಿಶ್ಚಂದ್ರಮಾತಾ ಚಂದ್ರಕಾಂತಾ ಚಲೇಶ್ವರೀ || 144 ||

Post a Comment

ನವೀನ ಹಳೆಯದು