ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: 7019126946 ಆಲಿಸಿ: ಭಕ್ತಿಗೀತೆ- ಅಯಿಗಿರಿ ನಂದಿನಿ ಸುಯೋಗ- ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಲಿಕೆ- ಯೋಗರತ್ನ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಅವರಿಂದ | ಶ್ರೀ ಚಕ್ರಾರ್ಚನ ಚಂದ್ರಿಕಾ- ಶ್ರೀ ಚಿದಾನಂದನಾಥರ 'ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಸಪರ್ಯಾ' ಪದ್ಧತಿಯ ಕನ್ನಡ ಲಿಪ್ಯಂತರ- ಪ್ರಕಾಶಕರು: ಅದಿತ್ರಿ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು. ಪ್ರತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ- 99809 49005 | ಉಪಯುಕ್ತ ಪಾಡ್‌ಕಾಸ್ಟ್‌ ಪುಟಾಣಿ ಕತೆಗಳು | ಉಪಯುಕ್ತ ನ್ಯೂಸ್‌: ಈ ವರೆಗಿನ ಸುದ್ದಿ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು

Ad

 
ಅಯಿಗಿರಿ ನಂದಿನಿ ನಂದಿತಮೇದಿನಿ 
ವಿಶ್ವವಿನೋದಿನಿ ನಂದನುತೇ
ಗಿರಿವರವಿಂಧ್ಯಶಿರೋಧಿನಿವಾಸಿನಿ 
ವಿಷ್ಣುವಿಲಾಸಿನಿ ಜಿಷ್ಣುನುತೇ 

ಭಗವತಿ ಹೇ ಶಿತಿಕಂಠಕುಟುಂಬಿನಿ 
ಭೂರಿಕುಟುಂಬಿನಿ ಭೂರಿಕೃತೇ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ 
ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ 

ಸುರವರವರ್ಷಿಣಿ ದುರ್ಧರಧರ್ಷಿಣಿ 
ದುರ್ಮುಖಮರ್ಷಿಣಿ ಹರ್ಷರತೇ
ತ್ರಿಭುವನಪೋಷಿಣಿ ಶಂಕರತೋಷಿಣಿ 
ಕಿಲ್ಬಿಷಮೋಷಿಣಿ ಘೋಷರತೇ 

ದನುಜನಿರೋಷಿಣಿ ದಿತಿಸುತರೋಷಿಣಿ 
ದುರ್ಮದಶೋಷಿಣಿ ಸಿಂಧುಸುತೇ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ 
ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ 

ಅಯಿ ಜಗದಂಬ ಮದಂಬ 
ಕದಂಬವನಪ್ರಿಯವಾಸಿನಿ ಹಾಸರತೇ
ಶಿಖರಿಶಿರೋಮಣಿ ತುಂಗಹಿಮಾಲಯ
ಶೃಂಗನಿಜಾಲಯ ಮಧ್ಯಗತೇ

ಮಧುಮಧುರೇ ಮಧುಕೈಟಭಭಂಜಿನಿ 
ಕೈಟಭಭಂಜಿನಿ ರಾಸರತೇ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ 
ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ 

ಅಯಿ ಶತಖಂಡವಿಖಂಡಿತರುಂಡ
ವಿತುಂಡಿತಶುಂಡಗಜಾಧಿಪತೇ
ರಿಪುಗಜಗಂಡವಿದಾರಣಚಂಡ
ಪರಾಕ್ರಮಶುಂಡಮೃಗಾಧಿಪತೇ 

ನಿಜಭುಜದಂಡನಿಪಾತಿತಚಂಡ
ವಿಪಾತಿತಮುಂಡಭಟಾಧಿಪತೇ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ 
ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ

ಅಯಿ ರಣದುರ್ಮದ ಶತ್ರುವಧೋದಿತ
ದುರ್ಧರನಿರ್ಜರಶಕ್ತಿಭೃತೇ
ಚತುರವಿಚಾರಧುರೀಣಮಹಾಶಿವ
ದೂತಕೃತ ಪ್ರಮಥಾಧಿಪತೇ 

ದುರಿತದುರೀಹದುರಾಶಯದುರ್ಮತಿ
ದಾನವದೂತ ಕೃತಾಂತಮತೇ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ 
ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ 

ಅಯಿ ಶರಣಾಗತವೈರಿವಧೂವರ
ವೀರವರಾಭಯದಾಯಕರೇ
ತ್ರಿಭುವನಮಸ್ತಕಶೂಲವಿರೋಧಿ
ಶಿರೋಧಿಕೃತಾಮಲಶೂಲಕರೇ

ಧುಮಿಧುಮಿತಾಮರದುಂದುಭಿನಾದ
ಮಹೋಮುಖರೀಕೃತದಿಙ್ಮಕರೇ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ 
ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ

ಅಯಿ ನಿಜಹುಂಕೃತಿಮಾತ್ರನಿರಾಕೃತ
ಧೂಮ್ರವಿಲೋಚನ ಧೂಮ್ರಶಿಖೇ
ಸಮರವಿಶೋಷಿತಶೋಣಿತಬೀಜ
ಸಮುದ್ಭವಶೋಣಿತಬೀಜಲತೇ 

ಶಿವಶಿವಶುಂಭನಿಶುಂಭಮಹಾಹವ
ತರ್ಪಿತಭೂತಪಿಶಾಚರತೇ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ 
ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ 

ಧನುರನುಷಂಗರಣಕ್ಷಣ
ಸಂಗಪರಿಸ್ಫುರದಂಗ ನಟತ್ಕಟಕೇ
ಕನಕಪಿಶಂಗಪೃಷತ್ಕನಿಷಂಗ
ರಸದ್ಭಟಶೃಂಗಹತಾಬಟುಕೇ 

ಕೃತಚತುರಂಗಬಲಕ್ಷಿತಿರಂಗ
ಘಟದ್ಬಹುರಂಗ ರಟದ್ಬಟುಕೇ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ 
ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ 

ಜಯ ಜಯ ಜಪ್ಯಜಯೇ ಜಯಶಬ್ಧ
ಪರಸ್ತುತಿತತ್ಪರವಿಶ್ವನುತೇ
ಝಣಝಣಝಿಂಝಿಮಿಝಿಂಕೃತನೂಪುರ
ಶಿಂಜಿತಮೋಹಿತಭೂತಪತೇ 

ನಟಿತನಟಾರ್ಧನಟೀನಟನಾಯಕ
ನಾಟಿತನಾಟ್ಯಸುಗಾನರತೇ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ 
ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ 

ಅಯಿ ಸುಮನಸ್ಸುಮನಸ್ಸುಮನಸ್ಸುಮನಸ್ಸು
ಮನೋಹರಕಾಂತಿಯುತೇ
ಶ್ರಿತರಜನೀರಜನೀರಜನೀರಜನೀರಜ
ನೀಕರವಕ್ತ್ರಭೃತೇ 

ಸುನಯನವಿಭ್ರಮರಭ್ರಮರಭ್ರಮರ
ಭ್ರಮರಭ್ರಮರಾಧಿಪತೇ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ 
ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ 

ಸಹಿತಮಹಾಹವಮಲ್ಲಮತಲ್ಲಿ
ಕಮಲ್ಲಿತರಲ್ಲಕಮಲ್ಲರತೇ
ವಿರಚಿತವಲ್ಲಿಕಪಲ್ಲಿಕಮಲ್ಲಿ
ಕಝಿಲ್ಲಿಕಭಿಲ್ಲಿಕವರ್ಗವೃತೇ 

ಶಿತಕೃತಫುಲ್ಲಸಮುಲ್ಲಸಿತಾರುಣ
ತಲ್ಲಜಪಲ್ಲವಸಲ್ಲಲಿತೇ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ 
ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ

ಅವಿರಲಗಂಡಗಲನ್ಮದಮೇದುರ
ಮತ್ತಮತಂಗಜರಾಜಪತೇ
ತ್ರಿಭುವನಭೂಷಣಭೂತಕಲಾನಿಧಿ
ರೂಪಪಯೋನಿಧಿರಾಜಸುತೇ 

ಅಯಿ ಸುದತೀಜನಲಾಲಸಮಾನಸ
ಮೋಹನಮನ್ಮಥರಾಜಸುತೇ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ 
ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ 

ಕಮಲದಲಾಮಲಕೋಮಲಕಾಂತಿ
ಕಲಾಕಲಿತಾಮಲಭಾಲಲತೇ
ಸಕಲವಿಲಾಸಕಲಾನಿಲಯಕ್ರಮ
ಕೇಲಿಚಲತ್ಕಲಹಂಸಕುಲೇ 

ಅಲಿಕುಲಸಂಕುಲಕುವಲಯಮಂಡಲ
ಮೌಲಿಮಿಲದ್ಬಕುಲಾಲಿಕುಲೇ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ 
ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ 

ಕರಮುರಲೀರವವೀಜಿತಕೂಜಿತ
ಲಜ್ಜಿತಕೋಕಿಲಮಂಜುಮತೇ
ಮಿಲಿತಪುಲಿಂದಮನೋಹರ
ಗುಂಜಿತರಂಜಿತಶೈಲನಿಕುಂಜಗತೇ 

ನಿಜಗಣಭೂತಮಹಾಶಬರೀಗಣ
ಸದ್ಗುಣಸಂಭೃತಕೇಲಿತಲೇ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ 
ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ

ಕಟಿತಟಪೀತದುಕೂಲವಿಚಿತ್ರ
ಮಯೂಖತಿರಸ್ಕೃತಚಂದ್ರರುಚೇ
ಪ್ರಣತಸುರಾಸುರಮೌಲಿಮಣಿ
ಸ್ಫುರದಂಶುಲಸನ್ನಖಚಂದ್ರರುಚೇ 

ಜಿತಕನಕಾಚಲಮೌಲಿಮದೋರ್ಜಿತ
ನಿರ್ಭರಕುಂಜರಕುಂಭಕುಚೇ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ 
ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ 

ವಿಜಿತಸಹಸ್ರಕರೈಕಸಹಸ್ರಕ
ರೈಕಸಹಸ್ರಕರೈಕನುತೇ
ಕೃತಸುರತಾರಕಸಂಗರತಾರಕ
ಸಂಗರತಾರಕಸೂನುಸುತೇ 

ಸುರಥಸಮಾಧಿಸಮಾನಸಮಾಧಿ
ಸಮಾಧಿಸಮಾಧಿಸುಜಾತರತೇ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ 
ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ 

ಪದಕಮಲಂ ಕರುಣಾನಿಲಯೇ 
ವರಿವಸ್ಯತಿ ಯೋನುದಿನಂ ಸುಶಿವೇ
ಅಯಿ ಕಮಲೇ ಕಮಲಾನಿಲಯೇ 
ಕಮಲಾನಿಲಯಃ ಸ ಕಥಮ್ ನ ಭವೇತ್ 

ತವ ಪದಮೇವ ಪರಂ ಪದ
ಮಿತ್ಯನುಶೀಲಯತೋ ಮಮ ಕಿಂ ನ ಶಿವೇ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ 
ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ 

ಕನಕಲಸತ್ಕಲಸಿಂಧುಜಲೈರನು
ಷಿಂಚುನುತೇ ಗುಣರಂಗಭುವಂ
ಭಜತಿ ಸ ಕಿಂ ನ ಶಚೀಕುಚಕುಂಭ
ತಟೀಪರಿರಂಭಸುಖಾನುಭವಮ್ 

ತವ ಚರಣಂ ಶರಣಂ ಕರವಾಣಿ 
ನತಾಮರವಾಣಿ ನಿವಾಸಿಶಿವಮ್
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ 
ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ

ತವವಿಮಲೇಂದುಕುಲಂ ವದನೇಂದುಮಲಂ 
ಸಕಲಂ ನನು ಕೂಲಯತೇ
ಕಿಮು ಪುರುಹೂತಪುರೀಂದು
ಮುಖೀಸುಮುಖೀಭಿರಸೌ ವಿಮುಖೀಕ್ರಿಯತೇ 

ಮಮ ತು ಮತಂ ಶಿವನಾಮಧನೇ 
ಭವತೀ ಕೃಪಯಾ ಕಿಮುತ ಕ್ರಿಯತೇ
ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ 
ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ 

ಅಯಿ ಮಯಿ ದೀನದಯಾಲುತಯಾ 
ಕೃಪಯೈವ ತ್ವಯಾ ಭವಿತವ್ಯಮುಮೇ
ಅಯಿ ಜಗತೋ ಜನನೀ ಕೃಪಯಾಸಿ ಯಥಾಸಿ ತಥಾನುಮಿತಾಸಿರತೇ 

ಯದುಚಿತಮತ್ರ ಭವತ್ಯುರರೀಕುರುತಾದುರು
ತಾಪಮಪಾಕುರುತೇ 

ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ 
ರಮ್ಯಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲಸುತೇ

||ಜಯ ಜಯ||

Post a Comment

ನವೀನ ಹಳೆಯದು