ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: 7019126946 ಆಲಿಸಿ: ಕನಕಧಾರಾಸ್ತೋತ್ರಮ್ ಸುಯೋಗ- ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಲಿಕೆ- ಯೋಗರತ್ನ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಅವರಿಂದ | ಶ್ರೀ ಚಕ್ರಾರ್ಚನ ಚಂದ್ರಿಕಾ- ಶ್ರೀ ಚಿದಾನಂದನಾಥರ 'ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಸಪರ್ಯಾ' ಪದ್ಧತಿಯ ಕನ್ನಡ ಲಿಪ್ಯಂತರ- ಪ್ರಕಾಶಕರು: ಅದಿತ್ರಿ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು. ಪ್ರತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ- 99809 49005 | ಉಪಯುಕ್ತ ಪಾಡ್‌ಕಾಸ್ಟ್‌ ಪುಟಾಣಿ ಕತೆಗಳು | ಉಪಯುಕ್ತ ನ್ಯೂಸ್‌: ಈ ವರೆಗಿನ ಸುದ್ದಿ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು

Ad
ಅಂಗಂ ಹರೇಃ ಪುಲಕಭೂಷಣ-ಮಾಶ್ರಯಂತೀ ಭೃಂಗಾಂಗನೇವ ಮುಕುಲಾಭರಣಂ ತಮಾಲಮ್| ಅಂಗೀಕೃತಾಖಿಲವಿಭೂತಿ-

ರಪಾಂಗಲೀಲಾ

ಮಾಂಗಲ್ಯದಾಸ್ತು ಮಮ ಮಂಗಲದೇವತಾಯಾಃ ॥೧॥ 


ಮುಗ್ಧಾ ಮುಹುರ್ವಿದಧತೀ ವದನೇ ಮುರಾರೇ: ಪ್ರೇಮತ್ರಪಾ-ಪ್ರಣಿಹಿತಾನಿ ಗತಾಗತಾನಿ ।

ಮಾಲಾ ದೃಶೋ-ರ್ಮಧುಕರೀವ ಮಹೋತ್ಪಲೇ ಯಾ 

ಸಾ ಮೇ ಶ್ರಿಯಂ ದಿಶತು ಸಾಗರಸಂಭವಾಯಾಃ ॥ ೨ ॥ 


ಆಮೀಲಿತಾಕ್ಷಮ್ ಅಧಿಗಮ್ಯ ಮುದಾ ಮುಕುಂದಮ್ ಆನಂದಕಂದಮ್ ಅನಿಮೇಷ-ಮನಂಗತಂತ್ರಮ್ |

ಆಕೇಕರಸ್ಥಿತ-ಕನೀನಿಕ-ಪಕ್ಷ್ಮನೇತ್ರಂ 

ಭೂತ್ಯೈ ಭವೇನ್ಮಮ ಭುಜಂಗ-ಶಯಾಂಗನಾಯಾಃ ॥೩॥


ಬಾಹ್ವಂತರೇ ಮಧುಜಿತಃ ಶ್ರಿತಕೌಸ್ತುಭೇ ಯಾ ಹಾರಾವಲೀವ ಹರಿನೀಲಮಯೀ ವಿಭಾತಿ |

ಕಾಮಪ್ರದಾ ಭಗವತೋಪಿ ಕಟಾಕ್ಷಮಾಲಾ ಕಲ್ಯಾಣಮಾವಹತು ಮೇ ಕಮಲಾಲಯಾಯಾಃ ॥೪॥


ಕಾಲಾಂಬುದಾಲಿ-ಲಲಿತೋರಸಿ ಕೈಟಭಾರೇಃ 

ಧಾರಾಧರೇ ಸ್ಪುರತಿ ಯಾ ತಡಿದಂಗನೇವ |

ಮಾತುಸ್ಸಮಸ್ತ -ಜಗತಾಂ ಮಹನೀಯಮೂರ್ತಿಃ 

ಭದ್ರಾಣಿ ಮೇ ದಿಶತು ಭಾರ್ಗವನಂದನಾಯಾಃ ॥೫॥


ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಪದಂ ಪ್ರಥಮತಃ ಖಲು ಯತ್ಪ್ರಭಾವಾತ್ ಮಾಂಗಲ್ಯಭಾಜಿ ಮಧುಮಾಥಿನಿ ಮನ್ಮಥೇನ | 

ಮಯ್ಯಾಪತೇತ್ತದಿಹ ಮಂಥರಮೀಕ್ಷಣಾರ್ಧಮ್ 

ಮಂದಾಲಸಂ ಚ ಮಕರಾಲಯಕನ್ಯಕಾಯಾಃ ॥೬॥


ವಿಶ್ವಾಮರೇಂದ್ರ-ಪದವಿಭ್ರಮ-ದಾನದಕ್ಷಮ್ ಆನಂದಹೇತುರಧಿಕಂ ಮುರವಿದ್ವಿಷೋಪಿ |

ಈಷನ್ನಿಷೀದತು ಮಯಿ ಕ್ಷಣಮೀಕ್ಷಣಾರ್ಧಮ್ ಇಂದೀವರೋದರ-ಸಹೋದರ- ಮಿಂದಿರಾಯಾಃ ॥ ೭॥


ಇಷ್ಟಾ ವಿಶಿಷ್ಟಮತಯೋಪಿ ಯಯಾ ದಯಾರ್ದ್ರ ದೃಷ್ಟ್ಯಾ ತ್ರಿವಿಷ್ಟಪಪದಂ ಸುಲಭಂ ಲಭಂತೇ|

ದೃಷ್ಟಿಃ ಪ್ರಹೃಷ್ಟ- ಕಮಲೋದರ- ದೀಪ್ತಿರಿಷ್ಟಾಂ 

ಪುಷ್ಟಿಂ ಕೃಷೀಷ್ಟ ಮಮ ಪುಷ್ಕರವಿಷ್ಟರಾಯಾಃ ॥೮॥


ದದ್ಯಾದ್ದಯಾ-ನುಪವನೋ ದ್ರವಿಣಾಂಬುಧಾರಾಮ್ ಅಸ್ಮಿನ್ನಕಿಂಚನ-ವಿಹಂಗಶಿಶೌ ವಿಷಣ್ಣೇ |

ದುಷ್ಕರ್ಮಘರ್ಮ-ಮಪನೀಯ ಚಿರಾಯ ದೂರಂ ನಾರಾಯಣ-ಪ್ರಣಯಿನೀ-ನಯನಾಂಬುವಾಹಃ ||೯||


ಗೀರ್ದೇವತೇತಿ ಗರುಡ ಧ್ವಜ-ಸುಂದರೀತಿ ಶಾಕಂಭರೀತಿ ಶಶಿಶೇಖರ-ವಲ್ಲಭೇತಿ |

ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿಪ್ರಲಯ-ಕೇಲಿಷು ಸಂಸ್ಥಿತಾಯೈ 

ತಸ್ಯೆ ನಮಸ್ತ್ರಿಭುವನೈಕ-ಗುರೋಸ್ತರುಣ್ಯೈ ॥೧೦॥


ಶ್ರುತ್ಯೈ, ನಮೋಸ್ತು ಶುಭಕರ್ಮಫಲ-ಪ್ರಸೂತ್ಯೈ

ರತ್ಯೈನಮೋಸ್ತು ರಮಣೀಯ-ಗುಣಾರ್ಣವಾಯೈ| 

ಶಕ್ತ್ಯೈನಮೋಸ್ತು ಶತಪತ್ರ-ನಿಕೇತನಾಯೈ ಪುಷ್ಪ್ಯೈನಮೋಸ್ತು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ವಲ್ಲಭಾಯೈ॥೧೧॥


ನಮೋಸ್ತು ನಾಲೀಕ-ನಿಭಾನನಾಯೈ 

ನಮೋಸ್ತು ದುಗ್ಧೋದಧಿ ಜನ್ಮಭೂಮ್ಯೈ| ನಮೋಸ್ತು ಸೋಮಾಮೃತ ಸೋದರಾಯೈ ನಮೋಸ್ತು ನಾರಾಯಣ-ವಲ್ಲಭಾಯೈ॥೧೨॥


ನಮೋಸ್ತು ಹೇಮಾಂಬುಜ-ಪೀಠಿಕಾಯೈ 

ನಮೋಸ್ತು ಭೂಮಂಡಲ-ನಾಯಿಕಾಯೈ| 

ನಮೋಸ್ತು ದೇವಾದಿ-ದಯಾಪರಾಯೈ

ನಮೋಸ್ತು ಶಾರ್ಙ್ಗಾಯುಧ-ವಲ್ಲಭಾಯೈ ॥೧೩॥


ನಮೋಸ್ತು ದೇವ್ಯ್ಯೈಭೃಗು-ನಂದನಾಯೈ 

ನಮೋಸ್ತು ವಿಷ್ಣೋ-ರುರಸಿಸ್ಥಿತಾಯೈ। 

ನಮೋಸ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ಕಮಲಾಲಯಾಯೈ

ನಮೋಸ್ತು ದಾಮೋದರ-ವಲ್ಲಭಾಯೈ ॥೧೪॥


ನಮೋಸ್ತು ಕಾಂತ್ಯೈ ಕಮಲೇಕ್ಷಣಾಯೈ ನಮೋಸ್ತು ಭೂತ್ಯೈ ಭುವನಪ್ರಸೂತ್ಯೈ| ನಮೋಸ್ತು ದೇವಾದಿಭಿ-ರರ್ಚಿತಾಯೈ

ನಮೋಸ್ತು ನಂದಾತ್ಮಜವಲ್ಲಭಾಯೈ ॥೧೫॥


ಸಂಪತ್ಕರಾಣಿ ಸಕಲೇಂದ್ರಿಯ-ನಂದನಾನಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಾನ-ವಿಭವಾನಿ ಸರೋರುಹಾಕ್ಷಿಃ

ತದ್ವಂದನಾನಿ ದುರಿತೋ-ದ್ಧರಣೋದ್ಯತಾನಿ 

ಮಾಮೇವ ಮಾತರನಿಶಂ ಕಲಯಂತು ಮಾನ್ಯೇ॥೧೬॥


ಯತ್ಕಟಾಕ್ಷ-ಸಮುಪಾಸನಾವಿಧಿಃ 

ಸೇವಕಸ್ಯ ಸಕಲಾರ್ಥಸಂಪದಃ | ಸಂತನೋತಿ ವಚನಾಂಗ-ಮಾನಸ್ಯೈಃ

ತ್ವಾಂ ಮುರಾರಿ-ಹೃದಯೇಶ್ವರೀಂ ಭಜೇ ॥೧೭॥


ಸರಸಿಜನಿಲಯೇ ಸರೋಜಹಸ್ತೇ ಧವಲತಮಾಂಶುಕ-ಗಂಧಮಾಲ್ಯಶೋಭೇ | 

ಭಗವತಿ ಹರಿವಲ್ಲಭೇ ಮನೋಜ್ಞೇ ತ್ರಿಭುವನಭೂತಿಕರಿ ಪ್ರಸೀದ ಮಹ್ಯಮ್ ॥೧೮॥


ದಿಗ್ಧಸ್ತಿಭಿಃ ಕನಕಕುಂಭ-ಮುಖಾವಸೃಷ್ಟ- ಸ್ವರ್ವಾಹಿನೀ-ವಿಮಲಚಾರುಜಲ-ಪ್ಲುತಾಂಗೀಮ್ | 

ಪ್ರಾತರ್ನಮಾಮಿ ಜಗತಾಂ ಜನನೀಮಶೇಷ-

ಲೋಕಾಧಿನಾಥ-ಗೃಹಿಣೀ-ಮಮೃತಾಬ್ಧಿ-ಪುತ್ರೀಮ್ ॥೧೯||


ಕಮಲೇ ಕಮಲಾಕ್ಷವಲ್ಲಭೇ ತ್ವಂ ಕರುಣಾಪೂರ-ತರಂಗಿತ್ಯೈ-ರಪಾಂಗೈಃ |

ಅವಲೋಕಯ ಮಾಮಕಿಂಚನಾನಾಂ

ಪ್ರಥಮಂ ಪಾತ್ರಮಕೃತ್ರಿಮಂ ದಯಾಯಾಃ|| ೨೦||


ಸ್ತುವಂತಿ ಯೇ ಸ್ತುತಿಭಿರಮೂಭಿರನ್ವಹಂ 

ತ್ರಯೀಮಯೀಂ ತ್ರಿಭುವನಮಾತರಂ ರಮಾಮ್|

ಗುಣಾಧಿಕಾ ಗುರುತರಭಾಗ್ಯಭಾಗಿನಃ ಭವಂತಿ ತೇ ಭುವಿ ಬುಧಭಾವಿತಾಶಯಾಃ ||೨೧॥


ನಿರಂತರ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತ ನ್ಯೂಸ್‌ ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ ಚಾನೆಲ್‌ಗೆ ಜಾಯಿನ್‌ ಆಗಿ

ಉಪಯುಕ್ತ ನ್ಯೂಸ್‌’ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಪುಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ

ಉಪಯುಕ್ತ ನ್ಯೂಸ್‌ ವಾಟ್ಸಪ್‌  ಗ್ರೂಪ್‌ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಲು ಈ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ


web counter  

Post a Comment

ನವೀನ ಹಳೆಯದು