ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: 7019126946 Upayuktha Podcast ಸುಯೋಗ- ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಲಿಕೆ- ಯೋಗರತ್ನ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಅವರಿಂದ | ಶ್ರೀ ಚಕ್ರಾರ್ಚನ ಚಂದ್ರಿಕಾ- ಶ್ರೀ ಚಿದಾನಂದನಾಥರ 'ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಸಪರ್ಯಾ' ಪದ್ಧತಿಯ ಕನ್ನಡ ಲಿಪ್ಯಂತರ- ಪ್ರಕಾಶಕರು: ಅದಿತ್ರಿ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು. ಪ್ರತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ- 99809 49005 | ಉಪಯುಕ್ತ ಪಾಡ್‌ಕಾಸ್ಟ್‌ ಪುಟಾಣಿ ಕತೆಗಳು | ಉಪಯುಕ್ತ ನ್ಯೂಸ್‌: ಈ ವರೆಗಿನ ಸುದ್ದಿ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು
ಜನವರಿ, 2021 ರಿಂದ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ

ಆಲಿಸಿ: ಪುಟಾಣಿ ಕತೆ 51- ಚಿನ್ನದ ಮಾವು

ಪುಟಾಣಿ ಕತೆ 51- ಚಿನ್ನದ ಮಾವು ಕತೆಯ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಅವನಿಶ್ರೀ ಕುಳಮರ್ವ Sponse…

ಆಲಿಸಿ: ಸುಯೋಗ- ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಲಿಕೆ-11 ಪಾರ್ಶ್ವೋತ್ಥಾನಾಸನ

ಯೋಗರತ್ನ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಅವರಿಂದ ಯೋಗಾಸನ ಮಾಲಿಕೆ ಪಾರ್ಶ್ವೋತ್ಥಾನಾಸನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವು…

ನೋಡಿ: ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳ ಖಗೋಳ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು

ಉಡುಪಿ: ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಘಟಿಸಲಿರುವ ಆಕಾಶ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಿರು ಪರಿಚಯದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ…

ಆಲಿಸಿ: ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ- ಅಧ್ಯಾಯ 5- ಶ್ಲೋಕ 77ರಿಂದ 86ರ ವರೆಗೆ

ಆಲಿಸಿ: ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ- ಅಧ್ಯಾಯ 5- ಶ್ಲೋಕ 77ರಿಂದ 86ರ ವರೆಗೆ

ಆಲಿಸಿ: ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ- ಅಧ್ಯಾಯ 5- ಶ್ಲೋಕ 17ರಿಂದ 76

ಆಲಿಸಿ: ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ- ಅಧ್ಯಾಯ 5- ಶ್ಲೋಕ 17ರಿಂದ 76

ಆಲಿಸಿ: ಪುಟಾಣಿ ಕತೆ-50 ಪಾವಕ್ಕಿ ರಾಜ

ಪುಟಾಣಿ ಕತೆ 50- ಪಾವಕ್ಕಿ ರಾಜ ಕತೆಯ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಅವನಿಶ್ರೀ ಕುಳಮರ್ವ

ಆಲಿಸಿ: ಪುಟಾಣಿ ಕತೆ 49- ಹೊಟ್ಟೆಬಾಕ ಕಾಗೆ

ಪುಟಾಣಿ ಕತೆ 49- ಹೊಟ್ಟೆಬಾಕ ಕಾಗೆ  ಕತೆಯ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಅವನಿಶ್ರೀ ಕುಳಮರ್ವ

ಆಲಿಸಿ: ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ- ಅಧ್ಯಾಯ 5- ಶ್ಲೋಕ 8ರಿಂದ 16

ಆಲಿಸಿ: ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ- ಅಧ್ಯಾಯ 5- ಶ್ಲೋಕ 8ರಿಂದ 16 (ಅರ್ಥ ಸಹಿತ)

ಆಲಿಸಿ: ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ- ಅಧ್ಯಾಯ 5- ಶ್ಲೋಕ 1ರಿಂದ 5ರ ವರೆಗೆ

ಆಲಿಸಿ: ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ- ಅಧ್ಯಾಯ 5- ಶ್ಲೋಕ 1ರಿಂದ 5ರ ವರೆಗೆ

ಆಲಿಸಿ: ಉಪಯುಕ್ತ ನ್ಯೂಸ್ ಸುದ್ದಿ ಸಂಚಯ-92

ಉಪಯುಕ್ತ ನ್ಯೂಸ್ ಪಾಡ್‌ಕಾಸ್ಟ್‌: ಈವರೆಗಿನ ಸುದ್ದಿ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು ಸುದ್ದಿ ಸಂಕಲನ ಮತ್ತು ವಾ…

ಆಲಿಸಿ: ಗಮಕವಾಚನ- ಕರ್ಣಭೇದನ

ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತದ ಕರ್ಣ ಭೇದನ- ಉದ್ಯೋಗ ಪರ್ವದ ಸಂಧಿ 10 ರ ಆಯ್ದ 4 ಪದ್ಯಗಳ ವಾಚನ ಮತ್ತು ವ್ಯ…

ಆಲಿಸಿ: ಸುಯೋಗ- ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಲಿಕೆ 10- ಪರಿವೃತ್ತ ತ್ರಿಕೋಣಾಸನ

ಆಲಿಸಿ: ಸುಯೋಗ- ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಲಿಕೆ 10- ಪರಿವೃತ್ತ ತ್ರಿಕೋಣಾಸನ

ಆಲಿಸಿ: ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ- ಅಧ್ಯಾಯ 4- ಶ್ಲೋಕ 35ರಿಂದ 42

ಆಲಿಸಿ: ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ- ಅಧ್ಯಾಯ 4- ಶ್ಲೋಕ 35ರಿಂದ 42

ಆಲಿಸಿ: ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ- ಅಧ್ಯಾಯ 4- ಶ್ಲೋಕ 16ರಿಂದ 20

ಆಲಿಸಿ: ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ- ಅಧ್ಯಾಯ 4- ಶ್ಲೋಕ 16ರಿಂದ 20

ಆಲಿಸಿ: ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ- ಅಧ್ಯಾಯ 4- ಶ್ಲೋಕ 11ರಿಂದ 15

ಆಲಿಸಿ: ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ- ಅಧ್ಯಾಯ 4- ಶ್ಲೋಕ 11ರಿಂದ 15 (ಅರ್ಥ ಸಹಿತ)

ಆಲಿಸಿ: ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ- ಅಧ್ಯಾಯ 4- ಶ್ಲೋಕ 6ರಿಂದ 10ರ ವರೆಗೆ

ಆಲಿಸಿ: ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ- ಅಧ್ಯಾಯ 4- ಶ್ಲೋಕ 6ರಿಂದ 10ರ ವರೆಗೆ (ಅರ್ಥ ಸಹಿತ)

ಆಲಿಸಿ: ಉಪಯುಕ್ತ ನ್ಯೂಸ್ ಸುದ್ದಿ ಸಂಚಯ-91

ಉಪಯುಕ್ತ ನ್ಯೂಸ್ ಪಾಡ್‌ಕಾಸ್ಟ್‌: ಈ ವರೆಗಿನ ಸುದ್ದಿ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು ಸುದ್ದಿ ಸಂಕಲನ ಮತ್ತು ವಾ…

ಆಲಿಸಿ: ಸುಯೋಗ- ಯೋಗಾಸನ ಮಾಲಿಕೆ 9- ತ್ರಿಕೋಣಾಸನ

ಆಲಿಸಿ: ಸುಯೋಗ- ಯೋಗಾಸನ ಮಾಲಿಕೆ 9- ತ್ರಿಕೋಣಾಸನ ಯೋಗರತ್ನ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಅವರಿಂದ ಯೋ…

ಸವಿರುಚಿ: ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಪಲಾವ್

ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ. ನಮ್ಮ ದಿನ ನಿತ್ಯದ ಆಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸ…

ಆಲಿಸಿ: ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ- ಅಧ್ಯಾಯ 4- ಶ್ಲೋಕ 1ರಿಂದ 5 ರ ವರೆಗೆ

ಆಲಿಸಿ: ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ- ಅಧ್ಯಾಯ 4- ಶ್ಲೋಕ 1ರಿಂದ 5 ರ ವರೆಗೆ

ಆಲಿಸಿ: ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ- ಅಧ್ಯಾಯ 3- ಶ್ಲೋಕ 36ರಿಂದ 44

ಆಲಿಸಿ: ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ- ಅಧ್ಯಾಯ 3- ಶ್ಲೋಕ 36ರಿಂದ 44

ಆಲಿಸಿ: ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ- ಅಧ್ಯಾಯ 3- ಶ್ಲೋಕ 29ರಿಂದ 35

ಆಲಿಸಿ: ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ- ಅಧ್ಯಾಯ 3- ಶ್ಲೋಕ 29ರಿಂದ 35 (ಅರ್ಥ ಸಹಿತ)

ಆಲಿಸಿ: ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ- ಅಧ್ಯಾಯ 3- ಶ್ಲೋಕ 22ರಿಂದ 28

ಆಲಿಸಿ: ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ- ಅಧ್ಯಾಯ 3- ಶ್ಲೋಕ 22ರಿಂದ 28

ನೋಡಿ: ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ವನ್ಯಜೀವಿಧಾಮದಲ್ಲಿ ಹುಲಿರಾಯನ ಕಾರು-ಬಾರು

ನೋಡಿ: ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ವನ್ಯಜೀವಿಧಾಮದಲ್ಲಿ ಹುಲಿರಾಯನ ಕಾರು-ಬಾರು ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಕಾರನ್ನು ಕಚ್ಚಿ…

ವೀಕ್ಷಿಸಿ: ಸುಂದರ ಕೇರಳ- ಕನ್ನಡದ ಸಂಗೀತ ಆಲ್ಬಂ

ಕೇರಳದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಕೇರ ನಾಡಿನ ಭವ್ಯತೆಯನ್ನು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲಕ ದೃಶ್ಯ, ಕಾ…

ಆಲಿಸಿ: ಪುಟಾಣಿ ಕತೆ- 48 ಕುತಂತ್ರದ ವ್ಯಾಪಾರಿ

ಉಪಯುಕ್ತ ಪಾಡ್‌ಕಾಸ್ಟ್‌ ಪುಟಾಣಿ ಕತೆ-48  ಕುತಂತ್ರದ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಕತೆಯ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತ…

ಆಲಿಸಿ: ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ- ಅಧ್ಯಾಯ 3- ಶ್ಲೋಕ 15ರಿಂದ 21ರ ವರೆಗೆ

ಆಲಿಸಿ: ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ- ಅಧ್ಯಾಯ 3- ಶ್ಲೋಕ 15ರಿಂದ 21ರ ವರೆಗೆ

ಆಲಿಸಿ: ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ- ಅಧ್ಯಾಯ 3- ಶ್ಲೋಕ 8ರಿಂದ 14ರ ವರೆಗೆ

ಆಲಿಸಿ: ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ- ಅಧ್ಯಾಯ 3- ಶ್ಲೋಕ 8ರಿಂದ 14ರ ವರೆಗೆ

ಆಲಿಸಿ: ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ- ಅಧ್ಯಾಯ 3- ಶ್ಲೋಕ 1ರಿಂದ 7ರ ವರೆಗೆ

ಆಲಿಸಿ: ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ- ಅಧ್ಯಾಯ 3- ಶ್ಲೋಕ 1ರಿಂದ 7ರ ವರೆಗೆ

ಆಲಿಸಿ: ಗಮಕ ವಾಚನ- ಡಾ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಕಗ್ಗ

ಆಲಿಸಿ: ಗಮಕ ವಾಚನ ರಚನೆ: ಡಾ. ಎಸ್‌. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಂಡ್ಯ ರಾಗ-ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ- ಗಾಯನ:…

ಆಲಿಸಿ: ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ- ಅಧ್ಯಾಯ 2- ಶ್ಲೋಕ 60ರಿಂದ 69

ಆಲಿಸಿ: ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ- ಅಧ್ಯಾಯ 2- ಶ್ಲೋಕ 60ರಿಂದ 69 (ಅರ್ಥ ಸಹಿತ)

ಆಲಿಸಿ: ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ- ಅಧ್ಯಾಯ 2- ಶ್ಲೋಕ 50ರಿಂದ 59 (ಅರ್ಥ ಸಹಿತ)

ಆಲಿಸಿ: ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ- ಅಧ್ಯಾಯ 2- ಶ್ಲೋಕ 50ರಿಂದ 59 (ಅರ್ಥ ಸಹಿತ)

ಆಲಿಸಿ: ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಕೇವಲ ನವೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲ...

ಹೆಸರಾಂತ ಗಾಯಕ, ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೆ. ಆರ್‌. ವೆಂಕಟೇಶ್ (ಮನೋಹಂಸ) ಅವರೇ ರಚಿಸಿ, ಹಾಡಿದ …

ಆಲಿಸಿ: ಸುಯೋಗ- ಯೋಗಾಸನ ಮಾಲಿಕೆ-8 ಉತ್ಕಟಾಸನ

ಆಲಿಸಿ: ಸುಯೋಗ- ಯೋಗಾಸನ ಮಾಲಿಕೆ-8 ಉತ್ಕಟಾಸನ

ಆಲಿಸಿ: ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ- ಅಧ್ಯಾಯ 2- ಶ್ಲೋಕ 43ರಿಂದ 49

ಆಲಿಸಿ: ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ- ಅಧ್ಯಾಯ 2- ಶ್ಲೋಕ 43ರಿಂದ 49

ಆಲಿಸಿ: ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ- ಅಧ್ಯಾಯ 2- ಶ್ಲೋಕ 36ರಿಂದ 42ರ ವರೆಗೆ (ಅರ್ಥ ಸಹಿತ)

ಆಲಿಸಿ: ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ- ಅಧ್ಯಾಯ 2- ಶ್ಲೋಕ 36ರಿಂದ 42ರ ವರೆಗೆ (ಅರ್ಥ ಸಹಿತ)

ಆಲಿಸಿ: ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ- ಅಧ್ಯಾಯ 2- ಶ್ಲೋಕ 29ರಿಂದ 35ರ ವರೆಗೆ (ಅರ್ಥ ಸಹಿತ)

ಆಲಿಸಿ: ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ- ಅಧ್ಯಾ 2- ಶ್ಲೋಕ 29ರಿಂದ 35ರ ವರೆಗೆ (ಅರ್ಥ ಸಹಿತ)

ಆಲಿಸಿ: ಭಾವಗೀತೆ- ನಾನೇ ವೀಣೆ ನೀನೇ ತಂತಿ

ಆಲಿಸಿ: ಭಾವಗೀತೆ- ನಾನೇ ವೀಣೆ ನೀನೇ ತಂತಿ ರಚನೆ: ಕುವೆಂಪು ರಾಗ, ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ, ಗಾಯನ: ಕಲ…

ಆಲಿಸಿ: ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ- ಅಧ್ಯಾಯ 2- ಶ್ಲೋಕ 22ರಿಂದ 28ರ ವರೆಗೆ

ಆಲಿಸಿ: ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ- ಅಧ್ಯಾಯ 2- ಶ್ಲೋಕ 22ರಿಂದ 28ರ ವರೆಗೆ (ಅರ್ಥ ಸಹಿತ)

ಆಲಿಸಿ: ಉಪಯುಕ್ತ ನ್ಯೂಸ್ ಸುದ್ದಿಸಂಚಯ-90

ಉಪಯುಕ್ತ ನ್ಯೂಸ್ ಪಾಡ್‌ಕಾಸ್ಟ್‌: ಈ ವರೆಗಿನ ಸುದ್ದಿ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು ಸುದ್ದಿ ಸಂಕಲನ ಮತ್ತು ವ…

ಆಲಿಸಿ: ಗಮಕ- ಶಿವಭಕ್ತಿಸಾರ; ವಾಚನ- ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ಗಮಕಿಗಳ ಪರಿಚಯ:  ಕಲಾಶ್ರೀ ಸಿ.ಪಿ.ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ್, ಮಂಡ್ಯ: ಕಳೆದ 35 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ನ…

ಆಲಿಸಿ: ಉಪಯುಕ್ತ ನ್ಯೂಸ್ ಸುದ್ದಿ ಸಂಚಯ-89

ಉಪಯುಕ್ತ  ನ್ಯೂಸ್ ಪಾಡ್‌ಕಾಸ್ಟ್‌: ಈ ವರೆಗಿನ ಸುದ್ದಿ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು ಸುದ್ದಿ ಸಂಕಲನ ಮತ್ತು …

ಆಲಿಸಿ: ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ- ಅಧ್ಯಾಯ 2 ಶ್ಲೋಕ 15ರಿಂದ 21

ಆಲಿಸಿ: ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ-ಅಧ್ಯಾಯ 2- ಶ್ಲೋಕ 15ರಿಂದ 21 (ಅರ್ಥ ಸಹಿತ)

ಆಲಿಸಿ: ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ- ಅಧ್ಯಾಯ 2- ಶ್ಲೋಕ 8ರಿಂದ 14

ಆಲಿಸಿ: ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ- ಅಧ್ಯಾಯ 2- ಶ್ಲೋಕ 8ರಿಂದ 14 (ಅರ್ಥ ಸಹಿತ)

ವೀಕ್ಷಿಸಿ: ಈ ತಿಂಗಳ ಆಕಾಶ - ಜನವರಿ | Sky This Month - January (Kannada) with Dr. A.P Bhat

ಸಂಜೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ 8.30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುವ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜಗಳು ಮತ್ತ…

ಆಲಿಸಿ: ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ-ಅಧ್ಯಾಯ 2- ಶ್ಲೋಕ 1ರಿಂದ 7ರ ವರೆಗೆ

ಆಲಿಸಿ: ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ-ಅಧ್ಯಾಯ 2- ಶ್ಲೋಕ 1ರಿಂದ 7ರ ವರೆಗೆ (ಅರ್ಥ ಸಹಿತ)

ಆಲಿಸಿ: ಸುಯೋಗ-ಯೋಗಾಸನ ಮಾಲಿಕೆ 7- ಕಟಿ ಚಕ್ರಾಸನ

ಯೋಗರತ್ನ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಅವರಿಂದ ಯೋಗಾಸನ ಮಾಲಿಕೆ ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆಯು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.…

ಆಲಿಸಿ: ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ- ಅಧ್ಯಾಯ 1- ಶ್ಲೋಕ 99ರಿಂದ 104

ಆಲಿಸಿ: ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ- ಅಧ್ಯಾಯ 1- ಶ್ಲೋಕ 99ರಿಂದ 104 (ಅರ್ಥ ಸಹಿತ)

ಇನ್ನಷ್ಟು ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ